Trình chuyển đổi NUMBERS sang SVG

Chuyển file của bạn từ Numbers Spreadsheet File sang Scalable Vector Graphics File bằng trình chuyển đổi NUMBERS sang SVG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file NUMBERS thành SVG?