Chuyển đổi hình ảnh sang PNG

Chuyển đổi file hình ảnh của bạn sang PNG bằng trình chuyển đổi hình ảnh trực tuyến miễn phí này. Tải lên file hình ảnh của bạn và chọn các bộ lọc khác nhau để thay đổi hình ảnh của bạn và áp dụng các hiệu ứng kỹ thuật số.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

px
px
dpi
px
px
px
px
Trình chuyển đổi PNG

Trình chuyển đổi hình ảnh trực tuyến miễn phí này có thể chuyển đổi hình ảnh từ hơn 120 định dạng ban đầu sang PNG (Portable Network Graphics).